WEPRTHAI

พิมพ์วิไล พรหมงาม อาจารย์ประจำสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ให้การต้อนรับ สุวภา ศิริวรรณ หัวหน้าหน่วยอบรมการแต่งหน้าและพัฒนาบุคลิกภาพ บมจ.โอซีซี ในโอกาสมอบความรู้ด้านการดูแลผิว และการแต่งหน้าให้เหมาะสมกับวัยและกาลเทศะ เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ ตามนโนบายโครงการ “โอซีซีสานพลังประชารัฐ พัฒนาความรู้ สู่เส้นทางสายอาชีพ” ณ ห้องประชุมเกษมสันนิบาต อาคารเกษมนครา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต