WEPRTHAI

พิธีประสาทปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ประจำปีการศึกษา 2561

พลเอก นายแพทย์สิงหา เสาวภาพ นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ประจำปีการศึกษา 2561 มีผู้สำเร็จการศึกษาทั้งในระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ