กรมโรงงานอุตสาหกรรม ยกระดับโรงงานอุตสาหกรรมสู่ Smart Factory โดยมีอินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ผนึกกำลัง

News

กรมโรงงานอุตสาหกรรม เดินหน้ายกระดับโรงงานอุตสาหกรรมสู่ Smart Factory โดยมีอินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ผนึกกำลังเสริมแกร่ง ตั้งเป้า “ภาคอุตสาหกรรมต้องปลอดภัยและทันสมัยด้วยนวัตกรรม 4.0 จัดสัมมนาเตรียมพร้อมรับงานใหญ่ BOILEX ASIA 2020 and PUMPS & VALVES ASIA 2020”

 

              ด้วยนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญต่อภาคอุตสาหกรรมการผลิต กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้กำหนดวิสัยทัศน์ที่มีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับธุรกิจอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรม 4.0 ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายในปี 2565 เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมก้าวไปสู่ความสำเร็จ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมควบคู่ไปกับ การให้ความสำคัญด้านการอนุรักษ์พลังงาน และใช้วัสดุในการผลิตอย่างคุ้มค่า (ZERO WASTE) และก้าวทันเทคโนโลยี ซึ่งการจะมุ่งสู่ความสำเร็จนั้น จะต้องมาจากทุกภาคส่วนที่พร้อมผนึกกำลังตามแนวทางประชารัฐ จึงจะสามารถตอบสนองและเข้าถึงเป้าหมายได้อย่างยั่งยืน

 

รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม นายกรณ์ภัฐวีญ์ ม่วงน้อย เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนา เรื่อง “กระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 4.0” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเทคโนโลยี การใช้หม้อไอน้ำ และ ภาชนะรับความดัน ปั๊ม วาล์ว  ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและมีความปลอดภัย รวมถึงด้านอื่น ที่เกี่ยวข้องกับในกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 4.0 โดยความร่วมมือและสนับสนุนจาก อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ผู้เชี่ยวชาญในการจัดงานแสดงสินค้าสำหรับธุรกิจ อุตสาหกรรม และนวัตกรรมที่กำลังเติบโต ร่วมด้วยบริษัทผู้เชี่ยวชาญต่างๆในพื้นที่
จัดหัวข้อสัมมนาที่จะเป็นประโยชน์ อาทิ  “Safety Application การตรวจประเมินตนเองด้านความปลอดภัยโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม Digital for Asset Reliability” โดย บริษัท ระยองวิศวกรรมและซ่อมบำรุง จำกัด  SMART BOILER ” โดย บริษัท วิชแมนน์ เวเค จีเอ็มบีเอช แอนด์ ซีโอ เคจี จำกัด และ “ความปลอดภัยและความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์รับความดันในโรงงานปิโตรเคมีและปิโตรเลียมตามมาตรฐานสากลและนวัตกรรม 4.0” โดย บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ความร่วมมือในแบบแบ่งปันองค์ความรู้จากองค์กรสู่องค์กรในวันนี้ นอกจากจะเป็นการยกกระดับอุตสาหกรรมของไทย ให้ก้าวไปสู่สายการผลิตที่มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความปลอดภัย และพร้อมก้าวสู่การเป็นอุตสาหกรรม 4.0 แล้ว     ยังเป็นการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจซึ่งจะส่งผลให้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมมีเสถียรภาพอย่างยั่งยืน

 

นอกจากนี้  นายกรณ์ภัฐวีญ์ ม่วงน้อย กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดงานว่า กรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นหนึ่งในหน่วยงานหลักที่ให้การสนับสนุนการจัดงาน BOILEX ASIA 2020 and Pumps & Valves Asia 2020 จัดโดย อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ในปีนี้ทางกรมโรงงงานอุตสาหกรรม จัดหัวข้อสัมมนาที่น่าสนใจภายในงาน ตามนโยบายของรัฐบาลที่มีต่อภาคการผลิต ภายใต้แนวคิด (MAIN THEME) คือ “อนาคตอุตสาหกรรมไทยก้าวไกลสู่ BCGด้วยหลักการ BCG (Bio Circular Green) ซึ่งแนวคิดแบบ BCG โมเดลนี้ มีเป้าหมาย เพื่อนำความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมถึงพัฒนาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มาต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่า ประกอบกับภารกิจของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ที่ต้องส่งเสริม สนับสนุน และเพิ่มองค์ความรู้ด้านเครื่องจักร การผลิต สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย วัตถุอันตราย พลังงาน และความรับผิดชอบต่อสังคม ได้แก่  B-Bio Economy หรือ เศรษฐกิจชีวภาพ C-Circular Economy หรือเศรษฐกิจหมุนเวียน และ G-Green Economy หรือ เศรษฐกิจสีเขียว การสัมมนาปีนี้ จะเป็นแนวคิดใหม่ต่อการบริหารพัฒนาเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมในสามมิติได้อย่างมีบูรณาการ

ด้าน นายสรรชาย นุ่มบุญนำ รองกรรมการผู้จัดการ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ เปิดเผยว่า กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ให้การสนับสนุนเข้าร่วมการจัดกิจกรรมให้ความรู้ในงาน BOILEX ASIA 2020 and PUMPS & VALVES ASIA 2020 มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 มีผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยี การใช้หม้อไอน้ำ ภาชนะรับความดัน ปั๊ม วาล์ว และ ความปลอดภัย โดยมีผู้ให้ความสนใจร่วมกิจกรรมในงานเป็นจำนวนมากเพิ่มขึ้นทุกปี ทั้งการเข้าร่วมงานสัมมนาและการเข้าชมพื้นที่จัดของกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยงาน BOILEX ASIA 2020 and PUMPS & VALVES ASIA 2020 เป็นงานแสดงเทคโนโลยีเฉพาะทาง งานเดียวในประเทศไทย โดยรวมเทคโนโลยีอย่างครบวงจรที่สุดจากทั่วทุกมุมโลก อาทิ แบรนด์ดังอย่าง GETABEC, MIURA, KIRLOSKAR, VIESSMANN, SANWA, CLEAVERBROOKS, IHI, KAWASAKI และอื่นๆ อีกมากมายกว่า 1,000 แบรนด์ จาก 35 ประเทศทั่วโลก

พร้อมกันนี้ภายในงาน ยังจัดแสดงนวัตกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจร จำนวน 7 พาวิลเลียน ได้แก่ ไต้หวัน สวิตเซอร์แลนด์ เกาหลีใต้ เยอรมัน สิงคโปร์ ญี่ปุ่น และจีน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม และสัมมนาที่น่าสนใจในหลากหลายประเด็น  เกี่ยวกับด้านพลังงานทดแทน สิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์พลังงาน โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 27,000 ราย จาก 55 ประเทศ

งานแสดงนิทรรศการด้านเทคโนโลยีเฉพาะทางด้านหม้อน้ำ ภาชนะรับแรงดัน ปั๊ม วาล์ว ข้อต่อ และอุปกรณ์ที่ครบถ้วนที่สุด จัดร่วมกับงาน ASEAN SUSTAINABLE ENERGY WEEK 2020 (ASE) งานแสดงนิทรรศการนานาชาติด้านพลังงานครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดและครบวงจรที่สุดในอาเซียน จะจัดขึ้นในระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 11  ถึงวันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา