ทส. – ททท. สร้างความเข้าใจให้สื่อต่างชาติอย่างถูกต้อง เพื่อผลักดัน ‘ธุรกิจช้างท่องเที่ยว’ ที่เป็นมิตรต่อสัตว์ในประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมนำคณะผู้ประกอบการบริษัทนำเที่ยวและสื่อมวลชนจากยุโรป เยี่ยมชมธุรกิจและบริการที่เกี่ยวข้องกับช้างที่เป็นมิตรต่อสัตว์ในประเทศไทย ภายใต้กิจกรรม “Elephant Experiential Learning Trip” ในระหว่างวันที่ 14 -21 กุมภาพันธ์ 2563

โดยในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ว่าที่พันตรีอภิชาติ จินดามงคล ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (ส.คช.) พร้อมผู้บริหารและคณะสัตวแพทย์โรงพยาบาลช้างลำปาง ให้การต้อนรับ นางศรีสุดา วนภิญโญศักดิ์ รองผู้ว่าการด้านการตลาดยุโรป แอฟริกา ตะวันออกกลาง และอเมริกา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  พร้อมคณะผู้ประกอบการบริษัทนำเที่ยวและสื่อมวลชนจากยุโรป จำนวน 40 คน เข้ารับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงาน วิธีการดูแล และบริบาลช้างของสถาบันฯ โดยมี น.สพ.ทวิโภค อังควานิช หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์ช้าง โรงพยาบาลช้าง จังหวัดลำปาง เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการอยู่ร่วมกับช้าง รวมถึงวิถีช้างวิถีควาญในประเทศไทย พร้อมทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับการนำช้างมาใช้เพื่อการท่องเที่ยวที่ถูกต้อง 

จากนั้น ผอ.ส.คช. นำคณะผู้ประกอบการบริษัทท่องเที่ยวและสื่อมวลชนจากยุโรป เยี่ยมชมการแสดงความสามารถของช้าง การดูแลจัดการช้างเล็ก การรักษาช้างเจ็บป่วย การดูแลช้างเลี้ยงแบบปล่อยโขลง การผลิตกระดาษมูลช้างและผลิตภัณฑ์จากกระดาษมูลช้างเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง