WEPRTHAI

อ.อ.ป. ร่วมกับ สมาคม สโมสรองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จัดตั้ง “ตู้ปันสุข”

อ.อ.ป. ร่วมกับ สมาคม สโมสรองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จัดตั้ง “ตู้ปันสุข” ร่วมแบ่งปันเครื่องอุปโภคและบริโภคที่จำเป็นให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19

นายประสิทธิ์ เกิดโต รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ในฐานะโฆษกองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจรวมถึงวิถีการดำรงชีวิตของคนในสังคมจำนวนมาก โดยเฉพาะในกลุ่มพี่น้องผู้ใช้แรงงาน หรือผู้มีรายได้น้อย ที่ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงิน

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) และ สมาคม สโมสรองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จึงมีแนวคิดที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยอาศัยความร่วมมือจากผู้บริหารและพนักงานในสังกัด อ.อ.ป. ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน เกิดเป็นกิจกรรม “ตู้ปันสุข” โดยนำตู้กับข้าวไปตั้งไว้ในระยะแรก จำนวน 2 จุด จุดที่ 1 จัดตั้งไว้บริเวณหน้าสำนักงานองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ และจุดที่ 2 ตั้งบริเวณหน้าบ้านพักสวัสดิการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ซอยเรวดี จังหวัดนนทบุรี เพราะสถานที่ทั้งสองอยู่ใกล้แหล่งชุมชนอยู่แล้ว มองเห็นได้ชัดเจน และประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย

 

โดยภายในตู้จะบรรจุ ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม รวมถึงเครื่องอุปโภคบริโภคอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตเพื่อให้ผู้กำลังประสบปัญหาในการดำเนินชีวิตหยิบไปใช้ได้ เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายได้อีกทางหนึ่ง ในการนี้ จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมแบ่งปันความสุข โดยร่วมเติมความสุขใส่ตู้ ในขณะเดียวกันก็ขอเชิญชวนให้มารับความสุขไปจากตู้ดังกล่าวได้เช่นเดียวกัน