BWG ร่วมมอบความรู้ “การจัดการของเสียอันตราย”

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้โครงการ ป้องกันและแก้ไขมลพิษจากขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายโดยภายในงานได้มีการจัดบูธนิทรรศการเกี่ยวกับการจัดการปัญหาขยะต่างๆ เพื่อเป็นการปลุกแนวคิดให้แก่ผู้ร่วมงานในการนำกลับไปพัฒนาชุมชน อีกทั้งยังมีการร่วมอภิปรายในหัวข้อ การจัดการขยะชุมชนเพื่อเป็นพลังงาน ทางออกหรือทางตันโดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี ร่วมกับ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีพีไอ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท วงษ์พานิชย์ จำกัด และบริษัท เทอมัลเทค จำกัด ร่วมให้ความรู้ในการจัดการขยะสู่พลังงาน

                นอกจากนี้ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ได้ให้การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการปัญหาของเสียอันตรายจากชุมชน เพื่อนำจากต้นทางสู่ปลายทาง การจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม