องคมนตรี เป็นประธานมอบรางวัล “เกียรติยศ ๒๕ ปี – คนดีศรีกาญจนา” แก่ 4 ผู้บริหารดีเด่น

Press release

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานมอบรางวัล “เกียรติยศ ๒๕ ปี – คนดีศรีกาญจนา” แก่ 4 ผู้บริหารดีเด่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดี, ดร. เอกชัย วารินศิริรักษ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ, ผศ.ดร.วนิดา คูอมรพัฒนะ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี และ ผศ.ดร.ตวงยศ สุภีกิตย์ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ในโอกาสครบรอบการสถาปนา ครบ 25 ปี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณแก่สถาบันองค์กร ยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้มีคุณูปการ และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบุคลากรทางการศึกษากับหน่วยงานต่างๆ ณ ห้องประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม