สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติผุดแคมเปญส่งเสริมสิทธิมนุษยชนผ่านสื่อออนไลน์

ข่าวประชาสัมพันธ์

สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติผุดแคมเปญส่งเสริมสิทธิมนุษยชนผ่านสื่อออนไลน์โดยมุ่งเน้นการตระหนักถึงความสําคัญของสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย

สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัดทําโครงการผลิตสื่อดิจิทัลส่งเสริมสิทธิมนุษยชนผ่าน
สื่อออนไลน์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนของสังคมตระหนักถึงความสําคัญของสิทธิมนุษยชน การร่วม
สร้างสังคมแห่งการเคารพสิทธิมนุษยชน รวมทั้ง การกล้าที่จะปกป้องสิทธิของตนเองและเคารพสิทธิของผู้อื่น โดย
นําเสนอผ่านหนังสารคดีสั้น 2 เรื่อง
เรื่อง Cyberbullying
ทุกวันนี้ปัญหา Cyberbullying เป็นเรื่องที่สังคมต้องให้ความสําคัญ เพราะได้สร้างผลกระทบต่อจิตใจและเป็นการ
ลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น เราต้องเข้าใจและตระหนักว่าทุกคนล้วนเท่าเทียมกัน ทั้งในแง่ของสิทธิ
เสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร รูปร่าง หน้าตาอย่างไร หรือเพศอะไร ก็ไม่สมควรตกเป็น
เหยื่อของการ bully เพราะถือเป็นการทําให้ผู้อื่นรู้สึกด้อยค่า สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขอ
นําเสนอคลิป VDO ที่น่าสนใจ เรื่อง Cyberbullying จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อมีใครสักคนโดน Bully!
#HumanRights #NHRCT #สิทธิมนุษยชน #HumanRightsThailand #ทุกคนเท่าเทียมกัน #ศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์#เคารพสิทธิตัวเองและผู้อื่น #StopBullying #GenderIdentity

เรื่องสิทธิเด็ก
ปัญหาที่ถกเถียงกันมาหลายยุคหลายสมัยในโรงเรียน เมื่อเด็ก ๆ ตั้งคําถามถึงสิทธิที่ตนเองควรจะได้รับ และผู้ใหญ่
จะตอบอย่างไร ทางออกที่เหมาะสมที่สุดจะเป็นไปในทิศทางไหน หาคําตอบกันได้ในคลิป VDO ว่าด้วยเรื่อง
“สิทธิเด็ก” โดยสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อสร้างความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชน
เสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เรื่อง ผมของเรา สิทธิของใคร? #HumanRights #NHRCT #สิทธิ
มนุษยชน #HumanRightsThailand #ทุกคนเท่าเทียมกัน #ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์#เคารพสิทธิตัวเองและผู้อื่น
#สิทธิเด็ก