สนพ.ลำพูน พัฒนาทักษะแรงงาน เสริมเทคนิคด้านการสื่อสารในองค์กร ด้วย “Effective communication techniques” กระตุ้นบทบาทให้งานสำเร็จยิ่งขึ้น

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ยกระดับสมรรถนะแรงงานด้านการสื่อสารในองค์กร สาขา เทคนิคการติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ “Effective communication techniques” ให้กับพนักงานทุกระดับ, หัวหน้างาน และผู้สนใจที่ต้องการพัฒนาตนเอง โดยมุ่งเน้นให้ความรู้ความเข้าใจ ในหลักการ วิธีการ และเทคนิคต่างๆ ของการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ การสื่อสาร และการประสานงานให้สอดคล้องกับสมรรถนะ (Competency)   เพื่อความสำเร็จในการทำงาน ระหว่างวันที่ 8 – 11 กรกฎาคม 2562 จำนวน 20 คน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน

 

ซึ่งในปัจจุบันการส่งเสริมให้เกิดพัฒนาที่ต่อเนื่องขององค์กรเพื่อแข่งขันกับสภาวการณ์ที่เป็นอยู่ในโลกปัจจุบันนั้นเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แม้กระทั่งองค์กรของภาครัฐการนำ สิ่งที่ได้จากการวิเคราะห์หรือองค์รู้ใหม่รวมถึงการส่งเสริมด้านนวัตกรรมมามาประยุกต์ใช้ก็เป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จองค์กรได้และการเล็งเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรมนุษย์หรือบุคลากรที่มีอยู่ในองค์กรนั้นจะเป็นสิ่งที่สามารถนำ ไปสู่การบริหารการสื่อสารภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ จะมีผลทำ ให้ช่วยลดความขัดแย้งและความเข้าใจที่อาจคลาดเคลื่อนของบุคลากรในองค์กร หากมีกระบวนการในการสื่อสารที่ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจและสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร ทำให้องค์กรมีความแข็งแกร่งมากขึ้นแนวทางที่สำคัญที่จะทำ ให้องค์กรสามารถพัฒนาและมีศักยภาพในการแข่งขันได้นั้นต้องอาศัยทักษะการสื่อสารที่ดีมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถสื่อสารให้ทุกคนภายในองค์กรมีความเข้าใจและมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานเพื่อทำ ให้องค์กรขับเคลื่อนไปได้