DPU X– ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ เตรียมเปิดผลวิจัยเกี่ยวข้อง Future Workforce ผ่าน Timeline รับมือเทคโนโลยียุคดิจิทัลดิสรัปชั่นให้อยู่รอดอย่างเข้มแข็ง 

     ดร.พณชิต กิตติปัญญางาม นายกสมาคม Thailand Tech Startup Association (สมาคมการค้าเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่) และผู้อำนวยการสถาบัน DPU X   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.)  กล่าวว่า จากเทคโนโลยีดิจิทัลที่กำลังถาโถมเข้ามาอย่างรวดเร็วทำให้หลายคน หลายๆ องค์กรธุรกิจไม่อยู่นิ่งเฉย ต่างคิดค้นหาวิธีการและเตรียมตัวรับมือให้ทันกับสิ่งที่เข้ามา  การปรับ Mind Set ของตัวเองออกจากแพลตฟอร์มเดิมๆ แล้วเรียนรู้ ฝึกฝนเครื่องมือต่างๆที่เกี่ยวข้องชีวิตประจำวันและที่เกี่ยวข้องธุรกิจ ให้เชี่ยวชาญ ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและสามารถรับมือได้อย่างทันท่วงทีเป็นสิ่งสำคัญของการอยู่ในยุคดิสรัปชั่นให้เข้มแข็งได้

     ทั้งนี้  5 ปีที่ผ่านมา การรับรู้ของมนุษย์ที่มีต่อปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หรือ เอไอ (AI) ถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับแรงงาน มนุษย์จะปรับตัวอย่างไรเมื่อถึงวันที่เอไอ (AI) ได้พัฒนาตัวเองให้ทำงานได้เทียบเท่าและมากกว่ามนุษย์ ซึ่งในรอบ 3-4 ปีที่ผ่านมา สถาบัน DPU X  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) มาก็ได้เร่งผลิตบุคลากรป้อนตลาดแรงงานให้พร้อมสำหรับทำงานร่วมกับ AI ในอนาคตได้

     ล่าสุดทีมงานวิจัย  DPU X   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) เตรียมเปิดเผยผลวิจัยการศึกษาผลงานที่เกี่ยวข้องกับ Future Workforce ผ่านช่วงเวลา (timeline) ในงานInternational conference in Business Innovation ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคมนี้ ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยงานวิจัยดังกล่าว นำเสนอแนวคิดการทำงานของแรงงานในอนาคตเพื่อคัดกรองทักษะมนุษย์ที่จำเป็นในการทำงาน ซึ่งผลการศึกษาสามารถนำไปวางแผนกลยุทธ์รับมือเทคโนโลยีดิจิทัลที่กำลังก้าวเข้ามาในชีวิตประจำวันและที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอย่างรวดเร็วได้ รวมถึงการนำผลการศึกษาดังกล่าวมาใช้พัฒนาตนเอง ทั้งด้านการสื่อสาร การทำงานร่วมกัน พัฒนากระบวนการทำงาน ระบบงานในองค์กรให้มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดได้