สคร. จัดสัมมนา “การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ และเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ และกฎหมายลำดับรอง”

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนา การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ และกฎหมายลำดับรอง โดยการจัดสัมมนาดังกล่าว
มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
PPP และเป็นการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับ
การดำเนินการและการปฏิบัติงานตามกฎหมายที่มีขั้นตอนที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ให้แก่บุคลากร
หน่วยงานของรัฐ
ได้แก่ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และหน่วยงานอิสระ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะทำให้
เกิดโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนได้เพิ่มขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลและเจตนารมณ์
ของพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร