ศูนย์สะเต็มศึกษา มจพ. เดินหน้าส่งเสริมให้เยาวชนและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ทางด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา

รศ.สุพร  รัตนพันธ์  หัวหน้าศูนย์สะเต็มศึกษา  มหาวิทยาลั […]

Continue Reading