สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน รับนโยบายจังหวัด สู่การปฏิบัติ ลดอุบัติเหตุสร้างความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินให้ประชาชน

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน  รับนโยบายจังหวัด สู่การปฏิบัติ ลดอุบัติเหตุสร้างความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินให้ประชาชน ตามภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงานโดยดำเนินการ ประเมินความรู้ความสามารถ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ที่ต้องควบคุมการประกอบอาชีพ ตำแหน่งงานหรือลักษณะงานที่เป็นอันตรายต่อสาธารณะ จำเป็นต้องใช้ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ โดยมีการประเมินและออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถให้กับผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้า  เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2562 จำนวน 17 คน ผ่านการประเมิน 17 คน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน  รวมผู้ผ่านการประเมินฯ ทั้งสิ้นจำนวน 2,121 คน ซึ่งได้เริ่มดำเนินการเมื่อ ปี 2559 ถึงปัจจุบัน และยังคงเดินหน้าสร้างการรับรู้ให้ช่างไฟฟ้าทั้งที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน/อยู่ในตลาดแรงงาน /ประกอบอาชีพอิสระได้ให้ความสำคัญ และปฏิบัติตามกฎหมาย โดยสมัครเข้ารับการประเมินฯ ได้ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน หรือทุกจังหวัด ซึ่งเป็นหน่วยงานสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน